Văn bản pháp luật

Các hoạt động liên quan đến động vật hoang dã ở Việt Nam được quản lý bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Các văn bản pháp luật sau đây là các văn bản đưa ra các quy định về quản lý nhà nước cũng như chế tài đối với các hành vi vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã.

 

Văn bản quy phạm pháp luật

Nội dung liên quan đến động vật hoang dã

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13,
được thông qua ngày 27/11/2015, sửa đổi, sung bởi Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/06/2017. Hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2018.

Quy định chế tài hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm (săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép động vật hoang dã, bộ phận cơ thể và sản phẩm của chúng) và các hành vi vi phạm khác liên quan động vật hoang dã.

 

Luật Lâm nghiệp năm 2017

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017

Quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.

 

 

Luật Đa dạng sinh học năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2018)

Luật Đa dạng sinh học - văn bản hợp nhất 2018

 

Quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

 

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP
ngày 10/03/2019

Quy định Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; chế độ quản lý, bảo vệ, trình tự, thủ tục khai thác các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường; thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam.

 

Nghị định số 84/2021/NĐ-CP

Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước CITES

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 

 

 

Nghị định số 35/2019/NĐ-CP

Nghị định số 35/2019
ngày 25/4/2019, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi săn bắt, giết,  nuôi, nhốt, vận chuyển, mua, bán, tàng trữ, chế biến trái phép lâm sản.

 

Nghị định số 160/2013/NĐ-CP

Nghị định số 160/2013/NĐ-CP
ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Quy định tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; ban hành Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; trách nhiệm của Bộ TNMT trong bảo tồn các loài được ưu tiên bảo vệ.

 

Nghị định số 64/2019/NĐ-CP

Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Sửa đổi Điều 7 của Nghị định 160/2013/ NĐ-CP nhằm cập nhật Danh mục mới của các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

 

Nghị định 155/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung năm 2021)

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP
ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021)

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ các loài hoang dã trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn; Vi phạm các quy định về quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trong Nghị định 160/2013/NĐ-CP 

 

Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg

Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các phụ lục của công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, ngoại trừ một số ngoại lệ như phục vụ mục đích nghiên cứu, ngoại giao,…1. Mẫu vật tê giác trắng (Ceratotherium simum) và sản phẩm chế tác từ tê giác trắng.2. Mẫu vật tê giác đen (Diceros bicornis) và sản phẩm chế tác từ tê giác đen.3. Mẫu vật voi Châu Phi (Loxodonta africana) và sản phẩm chế tác từ voi Châu Phi.

 

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP ngày 05/11/2018 của HĐTP TANDTC

Hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự và Điều 106 về xử lý vật chứng trong giai đoạn xét xử của Bộ luật Tố tụng hình sự.

 

Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT

Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT
ngày 31/12/2019 hướng dẫn quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước

 

Quy định thủ tục, trình tự xử lý động vật hoang dã sau khi tịch thu trong xử lý vi phạm hành chính, vụ án hình sự

 

 

Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100