Tài liệu

WCS Chương trình Việt Nam làm việc để ngăn chặn, triệt phá các đường dây buôn bán trái phép ĐVHD và giảm áp lực săn bắn đối với các quần thể ĐVHD. WCS sử dụng bằng chứng và lý luận khoa học để hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn và cung cấp thông tin, giáo dục, truyền thông cũng như tạo ảnh hưởng đối với chính phủ và cộng đồng.

Chúng tôi thực hiện các nghiên cứu về buôn bán trái pháp luật ĐVHD và tác động của nó đối với các lĩnh vực như sức khỏe, kinh tế, các tổ chức tội phạm xuyên biên giới. WCS Chương trình Việt Nam đã xuất bản một số ấn phẩm về các hoạt động đã thực hiện. Chúng tôi cũng hoạt động tập trung vào các vấn đề như củng cố khung pháp lý ở Việt Nam và làm việc với chính phủ Việt Nam để đảm bảo các cơ quan có thẩm quyền được cung cấp thông tin đầy đủ về các văn bản quy phạm pháp luật. Trong khuôn khổ hoạt động này, chúng tôi đã tổng hợp một thư viện tất cả các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc đấu tranh với buôn bán trái pháp luật ĐVHD tại Việt Nam.

Đọc thêm

Copyright 2007-2021 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100